Werkwijze

Typen ambulante begeleiding

AB-Randstad is een ambulante dienst die gesplitst is in twee takken: AB en AB plus. De reguliere AB kan worden verdeeld in twee typen trajecten.

  • Kortdurende trajecten (lichte arrangementen)
  • Bij deze aanvraag is het indienen van een OPP niet nodig. Deze arrangementen vallen volgens de afspraken binnen Berseba onder de basisondersteuning en worden vanuit dit afgesproken budget bekostigd.
    Ditzelfde geldt voor de groepsarrangementen gedrag.

  • Trajecten van meer dan 15 uur (medium of intensieve arrangementen)
  • Bij deze aanvraag is een OPP verplicht. De ambulante begeleiding behorend bij deze arrangementen is voor rekening van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsteam van de school bespreekt of een licht, medium of intensief arrangement wordt aangevraagd. Bij twijfel kan het ondersteuningsteam via [email protected] advies inwinnen bij de ambulante dienst.

  • AB-Plus
  • De reguliere AB is gericht op ondersteuning van één leerling. Vragen die ook op het terrein van ondersteuning liggen, maar niet gericht zijn op één specifieke leerling zijn trajecten die vallen onder AB plus. Denk aan ambulante begeleiding voor de groep, beeldbegeleiding zoals SVIB, PCM-training of coaching van een leerkracht of intern begeleider. De school betaalt deze investering uit eigen middelen.

Aanvraag lichte arrangementen

De school dient via Kindkans een aanvraag in voor een licht arrangement en formuleert daarbij een duidelijke hulpvraag. Bij de aanvraag wordt de algemene toestemmingsverklaring meegestuurd. Daarbij worden relevantie informatiedocumenten toegevoegd, evenals het toestemmingsformulier van de ouders. Binnen twee weken neemt een ambulant begeleider telefonisch contact op voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt in overleg het aantal uren vastgesteld. In het algemeen betreft dit drie bezoeken. Daarnaast wordt de inhoud van de begeleiding besproken en vastgelegd.

Aanvraag medium en intensieve arrangementen

De school dient de aanvraag van een medium of intensief arrangement in via Kindkans, vergezeld van het groeidocument of OPP. Het Loket beoordeelt de aanvraag. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek, de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht wordt het arrangement toegekend.

De medium en intensieve arrangementen zijn samengesteld uit ambulante begeleiding en een geldbedrag voor de duur van een schooljaar. Een uitzondering hierop zijn de arrangementen gedrag die uitsluitend uit ambulante begeleiding bestaan. Bij een aanvraag in de loop van het schooljaar is het aantal uren ambulante begeleiding en het geldbedrag naar rato van het aantal resterende maanden in het schooljaar. In overleg met het Loket kan voor het aantal uren ambulante begeleiding hiervan worden afgeweken.

Als het arrangement is toegekend, vraagt de school via Kindkans de ambulante begeleiding aan. Binnen twee weken neemt een ambulant begeleider telefonisch contact op voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt de inzet van ambulante begeleiding en de geldmiddelen besproken.

Aanvraag AB-plus

Alle ondersteuningsvragen die niet op het niveau van een individuele leerling liggen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de coördinator van de AB dienst via [email protected]. De coördinator zoekt dan een AB-er die deze aanvraag kan oppakken. De AB-er bekijkt welk arrangement bij de hulpvraag past en communiceert dit met de school. Er wordt een offerte gemaakt en naar de school gestuurd. Is de school akkoord met deze offerte dan kan de begeleiding worden gestart. Na afloop van de begeleiding ontvangt de school een factuur voor de geleverde diensten. Bij alle trajecten wordt uitgegaan van maatwerk met een minimum van 5 uur bij een uurtarief van € 85.

Ontwikkelingsperspectief

Wanneer een medium of intensief arrangement is toegekend stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op en vinkt dit aan in Parnassys. De taak van een ambulant dienstverlener bij het opstellen van het OPP is beperkt tot advisering. De school kan de keuze maken om een aantal uur ambulante begeleiding in te zetten zodat de Ambulant Dienstverlener kan assisteren bij het opstellen van het OPP.

Inhoud van de begeleiding

Iedere leerling, maar ook iedere professional is uniek. Daarom is dienstverlening van AB-Randstad maatwerk. De ondersteuningsvraag van de school staat centraal. Hierop wordt het aanbod van de dienstverlening afgestemd.
Het intakegesprek heeft als doel het inventariseren van en afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en begeleiders.

De overige uren kunnen, afhankelijk van het type arrangement, ingezet worden voor observatie, overleg en begeleiding van de leerling, leerkracht, onderwijsassistent of remedial teacher en intern begeleider. Daarnaast kan de ambulant dienstverlener kan aanwezig zijn bij multidisciplinair overleg. De AB-er noteert in Kindkans de gemaakte afspraken en zorgt voor verslaglegging van deze activiteiten.

 

Ambulante begeleiding en ouders

Ambulante begeleiding richt zich op de ondersteuning van de groepsleerkracht. Het is wel van belang om de ouders van de leerling vanaf het eerste moment bij het proces te betrekken. Zij ondertekenen mede het aanvraagformulier en worden door de school geïnformeerd over de wijze van begeleiding, de duur en het moment van evaluatie.

Afronding en evaluatie

De school evalueert de ambulante begeleiding aan het einde van het begeleidingstraject door middel van het invullen van het evaluatieformulier.

Als blijkt dat de school niet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen en plaatsing in het SBO of het SO toch noodzakelijk is, vraagt de school in samenspraak met de ouders een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

 

Voortzetting ambulante begeleiding volgend schooljaar

Wanneer bij het einde van het schooljaar het arrangement nog niet verlopen is of wanneer verlenging van het arrangement nodig is vraagt de school via Kindkans opnieuw ambulante begeleiding aan. Hierdoor kan het verbruik van ambulante begeleiding gemonitord worden.

Een arrangement kan door Het Loket toegekend zijn voor meerdere schooljaren. Ook kan bij het
Loket verlenging van het arrangement worden aangevraagd. De ambulante begeleiding wordt dan
het volgende schooljaar voortgezet. Administratief dient de school dan opnieuw in Kindkans een
aanvraag te doen. Dit is een louter administratieve handeling, zodat het verbruik van ambulante
begeleiding gemonitord kan worden.

Klachtenprocedure

AB-Randstad streeft naar een open relatie en goede communicatie met alle betrokkenen. Verwachtingen en verantwoordelijkheden worden aan het begin van het begeleidingstraject zoveel als mogelijk besproken. Tijdens een traject is het belangrijk om elkaar regelmatig van feedback te voorzien.

Mocht het voorkomen dat een conflict ontstaat over het functioneren van de ambulant begeleider en de betrokkenen niet met elkaar tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de AB-dienst, Leendert de Bruijn.