Werkwijze

AB-Randstad is een ambulante dienst die gesplitst is in twee takken: AB en AB plus. Op deze pagina vindt u informatie over de aanvraag en bekostiging van de verschillende typen AB en over de werkwijze van de AB. De informatie over onze werkwijze is opgesplitst in de volgende onderdelen:

Typen ambulante begeleiding:

Inhoud van de begeleiding

  1.  Reguliere AB
  2.  Extra Onderwijs Arrangement
  3.  AB plus (voor meer dan de individuele leerling)

1. Reguliere AB

Bij deze aanvraag is het indienen van een OPP niet nodig.

De school dient via Kindkans een aanvraag in voor een licht arrangement en formuleert daarbij een duidelijke hulpvraag. Daarbij worden relevante informatiedocumenten toegevoegd, evenals het toestemmingsformulier van de ouders. Binnen twee weken neemt een ambulant begeleider via de mail of telefonisch contact op voor een gesprek. Tijdens dat gesprek kan in overleg het aantal uren worden vastgesteld. In het algemeen betreft dit drie bezoeken. Daarnaast wordt de inhoud van de begeleiding besproken en vastgelegd. De eerste 14 uur van dit traject worden bekostigd door de school, daarna zijn de kosten voor rekening van het samenwerkingsverband. Als er minder dan 14 uur AB wordt afgenomen worden er uiteraard ook minder uur in rekening gebracht.

De investering in ambulante begeleiding is gebaseerd op de volgend uren en kosten:

  • Eerste bezoek bij nieuw traject = 6 uur
  • Ieder volgend bezoek = 4 uur
  • Ieder bezoek is inclusief reiskosten, voorbereiding, verslaglegging en mailcontact
  • Het uurtarief van AB Randstad = €104
  • Na afronding van het traject ontvangt de school een factuur

2. Aanvraag Extra Onderwijs Arrangement (EOA)

Bij deze aanvraag is een OPP verplicht. Bij een EOA worden financiële middelen voor de school aangevraagd maar daar horen niet standaard AB-uren bij. Uiteraard kan voor de leerling met een EOA wel AB aangevraagd worden. De eerste 14 uur van dit traject worden dan bekostigd door de school, daarna zijn de kosten voor rekening van het samenwerkingsverband.

Voor actuele informatie, aanvraagformulieren en proceskaarten verwijzen we u naar de site van het samenwerkingsverband Berséba: https://www.berseba.nl/ondersteuning/het-loket/#cb3. 

Belangrijk: Als het arrangement is toegekend vraagt de school, indien gewenst,  zelf via Kindkans de ambulante begeleiding aan. Binnen twee weken neemt een ambulant begeleider via de mail of telefonisch contact op.

3. Aanvraag AB-plus

Alle ondersteuningsvragen die niet op het niveau van een individuele leerling liggen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de coördinator van de AB dienst via [email protected]. Binnen 5 werkdagen ontvangt u reactie op uw mail. De coördinator zoekt dan een AB-er die deze aanvraag kan oppakken. De AB-er bekijkt welk arrangement bij de hulpvraag past en communiceert dit met de school. Er wordt een offerte gemaakt en naar de school gestuurd. Is de school akkoord met deze offerte dan kan de begeleiding worden gestart. Na afloop van de begeleiding ontvangt de school een factuur voor de geleverde diensten. Bij alle trajecten wordt uitgegaan van maatwerk met een minimum van 5 uur bij een uurtarief van € 104.

Iedere leerling, maar ook iedere professional is uniek. Daarom is dienstverlening van AB-Randstad maatwerk. De ondersteuningsvraag van de school staat centraal. Hierop wordt het aanbod van de dienstverlening afgestemd. Het intakegesprek heeft als doel het inventariseren van en afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en begeleiders.

De overige uren kunnen, afhankelijk van het type arrangement, ingezet worden voor observatie, overleg en begeleiding van de leerling, leerkracht, onderwijsassistent of remedial teacher en intern begeleider. Daarnaast kan de ambulant dienstverlener kan aanwezig zijn bij multidisciplinair overleg.

Ambulante begeleiding en ouders

Ambulante begeleiding richt zich op de ondersteuning van de groepsleerkracht. Het is wel van belang om de ouders van de leerling vanaf het eerste moment bij het proces te betrekken. Zij ondertekenen mede het aanvraagformulier en worden door de school geïnformeerd over de wijze van begeleiding, de duur en het moment van evaluatie.

Afronding en evaluatie

De school evalueert de ambulante begeleiding aan het einde van het begeleidingstraject door middel van het invullen van het evaluatieformulier.

Als blijkt dat de school niet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen en plaatsing in het SBO of het SO toch noodzakelijk is, vraagt de school in samenspraak met de ouders een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

Voortzetting ambulante begeleiding volgend schooljaar

Wanneer bij het einde van het schooljaar het arrangement nog niet verlopen is of wanneer verlenging van het arrangement nodig is vraagt de school via Kindkans opnieuw ambulante begeleiding aan. Hierdoor kan het verbruik van ambulante begeleiding gemonitord worden.

Een arrangement kan door Het Loket toegekend zijn voor meerdere schooljaren. Ook kan bij het Loket verlenging van het arrangement worden aangevraagd. De ambulante begeleiding wordt dan het volgende schooljaar voortgezet. Administratief dient de school dan opnieuw in Kindkans een aanvraag te doen. Dit is een louter administratieve handeling, zodat het verbruik van ambulante begeleiding gemonitord kan worden.

Afzeggen AB afspraak

Het kan uiteraard voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden een AB afspraak niet door kan gaan. We verzoeken u dit minstens een week van tevoren door te geven aan de ambulant begeleider. Wanneer een afspraak wordt afgezegd is het op korte termijn vaak niet meer mogelijk om op het vrijgekomen tijdstip een andere afspraak in te plannen. 

Klachtenprocedure

AB-Randstad streeft naar een open relatie en goede communicatie met alle betrokkenen. Verwachtingen en verantwoordelijkheden worden aan het begin van het begeleidingstraject zoveel als mogelijk besproken. Tijdens een traject is het belangrijk om elkaar regelmatig van feedback te voorzien.

Mocht het voorkomen dat een conflict ontstaat over het functioneren van de ambulant begeleider en de betrokkenen niet met elkaar tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de AB-dienst, Leendert de Bruijn.